do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/kalendarium/2022-06-29
Drukuj grafikę : tak / nie

Wydarzenia w dniu 2022-06-29

Wydarzenia w dniu: 29 czerwca 2022

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2022-06-29 do 2022-06-29

Rada Gminy Zbrosławice  

                                                          Zbrosławice, dnia 22 czerwca 2022 r.

RG.0002.47.2022

 MIESZKAŃCY GMINY                

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XLVII Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Raport o stanie Gminy Zbrosławice za 2021 rok:
 • przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zbrosławice za 2021 rok,
 • debata nad Raportem o stanie Gminy Zbrosławice za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zbrosławice – I.
 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu:
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,
 • zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 • zapoznanie się z opinią RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2021 rok – II,
 • udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. – III.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę Nr XLVI/427/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 maja 2022 r. – IV,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029 – V,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2022 – VI,
  • ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzonych dla Przedsiębiorstwa Nasiennego "Księży Las" Sp. z o.o. – VII,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 – VIII,
  • przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV oznakowanego dla Komisariatu Policji w Zbrosławicach – IX,
  • wyboru przedstawiciela Rady Gminy do komisji ds. przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice – X,
  • określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zbrosławice na rok szkolny 2022/2023 – XI,
  • przekształcenia Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kopienicy w Przedszkole w Kopienicy oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kopienicy – XII,
  • przekazania skargi z dnia 11 maja 2022 r. według właściwości – XIII,
  • przekazania skargi z dnia 17 maja 2022 r. według właściwości – XIV.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                Jan Fels