do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
14/II
kategoria:
Aktualności

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbrosławice uchwały nr LIV/505/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Wójta Gminy Zbrosławice na adres: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 10 marca 2023 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr LIV/505/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 1 lutego 2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbrosławice, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Tarnogórska 34, 42-674 Kamieniec, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 10 marca 2023 r.

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbrosławice.

Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt ogłoszenie zmiana studium- OZE.odt 23-02-14 09:02 46.31KB pobierz plik: ogłoszenie zmiana studium- OZE.odt
pdf LIV_505_2023_-__zmiana_Studium.pdf 23-02-14 09:13 389.47KB pobierz plik: LIV_505_2023_-__zmiana_Studium.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H