do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
09/IX
kategoria:
Aktualności

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do otrzymania stypendium szkolnego uprawniony jest uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA ZE STYPENDIUM WYNOSI obecnie 528 zł netto na 1 osobę w rodzinie ucznia.

Stypendium dla uczniów szkół jest udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności: wyrównawczych, sportowych, plastycznych, muzycznych, zajęć z języków obcych a także innych poszerzających wiedzę i zdolności uczniów, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania lub poza szkołą,

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności poprzez zakup: a) podręczników, b) słowników i innych pozycji o charakterze popularno - naukowym, c) pomocy dydaktycznych, d) przyborów szkolnych, e) stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub koszulka i spodenki/spodnie),

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów klas III szkoły podstawowej w ramach tzw. „zielonej szkoły” (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),

 1. wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności: a) przejazdy do i z miejsca pobierania nauki środkami komunikacji publicznej, b) zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji, c) posiłki w stołówce.

Stypendia w roku szkolnym 2020/2021 będą wypłacone jednorazowo za cały rok szkolny tj. do dnia 1 grudnia 2020 r. Do otrzymania refundacji konieczne są imienne faktury, rachunki (wystawione na rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia), stanowiące dowód zakupu następujących pomocy dydaktycznych:

 1. podręczników,

 2. słowników i innych pozycji o charakterze popularno - naukowym,

 3. pomocy dydaktycznych,

 4. przyborów szkolnych,

 5. stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub koszulka i spodenki/spodnie dresowe

W zakresie pozostałych wydatków w terminie do jednego m-ca od dnia złożenia dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Płatność za udział ucznia w wycieczkach/zielonej szkole dokonuje Szkoła Podstawowa z terenu Gminy Zbrosławice, do której uczęszcza uczeń.

WAŻNE!

REFUNDACJA OBEJMUJE ZAKUPY POMOCY DYDAKTYCZNYCH DOKONYWANE JUŻ OD LIPCA 2020 r.

W sytuacji gdy o stypendium szkolne ubiega się rodzina ucznia uczęszczającego do szkoły, poza terenem Gminy Zbrosławice, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w tej szkole.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły oraz w Urzędzie Gminy (Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 pok nr 6) i na stronie internetowej http://bip.zbroslawice.pl w zakładce Poradnik klienta Wydział Społeczny.

Szczegółowe informacje są udzielane po nr telefonu 32-233 77 89 lub 32-666 44 74.

 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek - pomoc materialna 2020 20-09-09 14:15 342.42KB pobierz plik: Wniosek - pomoc materialna 2020

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H