do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
21/IX
kategoria:
Aktualności

W dniu 27 października 2016r. w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2, rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Łubie (k.m. 1) określonych następującymi numerami działek:

 1. o godz. 11 30: działka nr 433/98 o pow. 0,0872 ha; KW nr GL1T/00086817/5
  Cena wywoławcza nieruchomości: 72.400,00 zł.
  Wadium: 7.200,00 zł.
 2. o godz. 12 00: działka nr 434/98 o pow. 0,0938 ha; KW nr GL1T/00086817/5
  Cena wywoławcza nieruchomości: 85.200,00 zł.
  Wadium: 8.500,00 zł.

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz.1054).

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Łubiu przy ulicy Długiej, określona numerem ewidencyjnym działki 433/98 o powierzchni 0,0872 ha stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy, z lekkim spadem w kierunku południowym. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka jest wolna od służebności. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Długiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział wynoszący 193/1000 części w gruncie o numerze ewidencyjnym działki nr 435/98 o pow. 0,1100 ha km. 1 obr. Łubie, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Woda i sieć energetyczna w drodze ul. Długiej. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Łubiu przy ulicy Długiej, określona numerem ewidencyjnym działki 434/98 o powierzchni 0,0938 ha stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy, z lekkim spadem w kierunku południowym. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka jest wolna od służebności. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Długiej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Woda i sieć energetyczna w drodze ul. Długiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział wynoszący 208/1000 części w gruncie o numerze ewidencyjnym działki nr 435/98 o pow. 0,1100 ha km. 1 obr. Łubie, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/510/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22.02.2006 r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Łubie, przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 90 MNU, co oznacza tereny przeznaczone na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym: usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr ........., pow. ............ obr..........., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana". Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 20 października 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;
okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W terminie wyznaczonym na podst. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.
Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Łubie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

W dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 1000 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Szałsza (k.m. 1 i 3) określonej następującym numerem działki:

 1. działka nr 121/208 o pow. 2,0000 ha; KW nr GL1T/00069414/5
  Cena wywoławcza nieruchomości: 2.922.800,00 zł.
  Wadium: 300.000,00 zł.

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz.1054).

Opisana powyżej nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.256.2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szałszy w kompleksie nieruchomości przeznaczonych na cele produkcyjno – usługowe. Stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Ziemięcickiej. Położona jest w pobliżu węzła autostrady A 1 Działka nie posiada przyłączy do infrastruktury technicznej (w tym do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Ww. urządzenia dostępne są w obrębie działki.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
(symbol planu 1 UP), teren przeznaczony pod zabudowę usług, w tym: biurowych, administracyjnych, handlu; obiekty obsługi transportu samochodowego; obiekty produkcji, składów i magazynów.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr ........., pow. ............ obr..........., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana". Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;
okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W terminie wyznaczonym na podst. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.
Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Szałsza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

Redagował: Katowice IntraCOM

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H