do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Opieka-wytchnieniowa-w-Gminie-Zbroslawice/idn:2495
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14/VII
kategoria:
Aktualności
 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zbrosławice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu  Solidarnościowego  informujemy  o  rozpoczęciu  naboru  osób  do  udziału  w programie. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z  innych  form  usług  w  godzinach  realizacji  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  tym:  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  o  których  mowa       w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin  lub   opiekunowie sprawujący   bezpośrednią   opiekę nad   dziećmi   z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu,
  2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości  punktowej,  w  Ocenie  potrzeby  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów  (wg  zmodyfikowanej   punktacji)   wówczas   usługa   opieki   wytchnieniowej   w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie i są realizowane do 31 grudnia 2021 r.

Karta zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plakat 21-07-14 10:37 429.47KB pobierz plik: Plakat
pdf Materiały informacyjne 21-08-09 11:44 238.22KB pobierz plik: Materiały informacyjne