do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
05/X
kategoria:
Aktualności

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE ogłasza, że w dniu 17 listopada 2016r. o godzinie 10 00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Łubie (k.m. 1) określonej numerem ewidencyjnym działki 432/98 o pow. 0,1060 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 115 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr GL1T/00086817/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 122.000,00 zł.
Wadium: 12.000,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016r, poz. 710 ze zm.) sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Łubiu przy ulicy Długiej, określona numerem ewidencyjnym działki 432/98 o powierzchni 0,1060 ha posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy, z lekkim spadem w kierunku południowym. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115 m2. Budynek jest podpiwniczony, parterowy, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych ubiegłego wieku. Brak instalacji wewnętrznych. Stan techniczny budynku jest zły. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka jest wolna od służebności. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Długiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział wynoszący 235/1000 części w gruncie o numerze ewidencyjnym działki nr 435/98 o pow. 0,1100 ha km. 1 obr. Łubie, stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak sieć energetyczna i wodociągowa. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/510/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22.02.2006 r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Łubie, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 90 MNU, co oznacza tereny przeznaczone na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym: usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr ........., pow. ............ obr..........., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana". Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 10 listopada 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;
okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W terminie wyznaczonym na podst. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.
Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Łubie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

Redagował: Katowice IntraCOM

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H