do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
02/II
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym w Podprogramie 2021 Plus +

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Zbrosławice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus +.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Zbrosławice.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Zbrosławice pomocy żywnościowej w okresie: luty 2023 – sierpnia 2023.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus + jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus + z dnia 11 maja 2021 r., zmienionych w dniu: 13 grudnia 2021r., 25 stycznia 2022 r., 11 sierpnia 2022 r., 21 października 2022 r. tj.:

 1. W obszarze administrowania:

1)  posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
2)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021 Plus +,
3)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2021 Plus +, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
4)  zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
5)  wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
6)  organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,
7)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.

 1. W obszarze magazynowania:

1)  posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
2)  zapewnienie  monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych zasobów i możliwości,
3)  zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
4)  prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 Plus + oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,
5)  prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
6)  zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021 Plus +. 

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/popz-wytyczne-dla-podprogramow

oraz

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Tryb składania wniosków:

 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJĘ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM 2021 Plus”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczestnictwa w POPŻ  Termin składania wniosków: do 10 lutego 2023 r. 
 1. Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

Bank Żywności w Częstochowie
Żwirki i Wigury 6/14 p.309
42-217 CZĘSTOCHOWA

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami

podanymi w „DEKLARACJĘ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM 2021 Plus”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński

Zbrosławice, dnia 1 lutego 2023 r.

Redagował: Maciej Połoński
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻ.docx 23-02-02 09:12 47.17KB pobierz plik: POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻ.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H