do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Nabor-na-wolne-stanowisko-pracy/idn:2537
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

13/IX
kategoria:
Aktualności
 

Wymagania konieczne:
-         wykształcenie wyższe,
-         doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy,
-         obywatelstwo polskie,
-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-         prawo jazdy kat. B,
-         dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych, m.in. Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
-         znajomość topografii Gminy Zbrosławice,
-         znajomość przepisów w zakresie:
 
Wymagania nieobowiązkowe:
1.    Co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochronną środowiska lub na innych stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej.


Wymagania dodatkowe:
1.    samodzielność w podejmowaniu decyzji,
2.    umiejętność pracy pod presją czasu,
3.    komunikatywność,
4.    odporność na stres.


Miejsce wykonywania pracy: 42-674 Kamieniec, ul. Tarnogórska 34


Wymagane dokumenty, w zaklejonej kopercie, należy dostarczyć osobiście do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbrosławice (pokój nr 6), ul. Oświęcimska 2; 42 – 674 Zbrosławice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w wymiarze 1/1 etatu” w terminie do 15 września 2021 r. do godz. 17.00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 233 77 89.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć tu: >https://bip.zbroslawice.pl/a,19469,nabor-na-stanowisko-glownego-specjalisty-wydzialu-gospodarki-nieruchomosciami-i-ochrony-srodowiska.html

Redagował: Piotr Jędrzejczyk