do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Kolejne-laptopy-w-szkolach-Gminy-Zbroslawice/idn:2233
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

10/IX
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Zbrosławice po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie ewentualnej dalszej nauki zdalnej, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie, jak w pierwszym etapie, wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Pomoc w razie potrzeby będzie kierowana przede wszystkim do uczniów, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa, ale również do nauczycieli.

Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają możliwości zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uzyskane wsparcie finansowe w wysokości 74 999,25 zł zostało przeznaczone na zakup 41 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, które przekazano bezpośrednio do 8 placówek prowadzonych przez Gminę Zbrosławice.

 
Redagował: Piotr Jędrzejczyk