do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Gmina-Zbroslawice-w-projekcie-Wspolna-przestrzen-wypelnij-ankiete/idn:2283
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

30/X
kategoria:
Aktualności

Gmina Zbrosławice aplikowała o udział w projekcie „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanym przez Fundację Sendzimira i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych Gminy.

Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony - gmina otrzyma grant w wysokości 20 000 zł, wsparcie doradcze ekspertów z zakresu urbanistyki i partycypacji w całym okresie trwania konsultacji oraz szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się planowaniem przestrzennym i konsultacjami społecznymi.

Obecnie Urząd Gminy Zbrosławice jest na etapie opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptakowice, Wieszowa oraz Zbrosławice. Celem dokumentu jest określenie przeznaczenia i kierunków zagospodarowania powyższych miejscowości w aspektach takich jak: ochrona środowiska przyrodniczego, rozwój komunikacji, wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy przemysłowej oraz terenów rolniczych i zieleni.

W ramach projektu zostały przygotowane dla Państwa ankiety. Wypełniając je, mogą Państwo wypowiedzieć się na temat ważnych kwestii rozwoju gminy i przedstawić swoje pomysły służące poprawie jakości życia w swoim sąsiedztwie.

Zapraszamy do jej wypełnienia!

Linki do ankiet:

Zbrosławice: https://forms.gle/7TDkr81Yt88YWtkP7

Wieszowa: https://forms.gle/GcBxoz8Uir28eBDdA

Ptakowice: https://forms.gle/NenYGJuu4JmMiuB69

 
Redagował: Piotr Jędrzejczyk