do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Budowa-odnawialnych-zrodel-energii-w-gminie-Zbroslawice/idn:2494
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14/VII
kategoria:
Aktualności

Zakończono montaże 52 szt. instalacji fotowoltaicznych, 17 szt. powietrznych pomp ciepła c.o./c.w.u. oraz 8 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u. wykonywanych w ramach zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap”.

Montaże instalacji fotowoltaicznych prowadzone były od kwietnia do sierpnia 2020 r. przez Wykonawcę  SANITO Sp. z o.o. W lipcu 2020 podpisano umowę z Wykonawcą – AQUA TECHNOLOGIE Sp. z o.o. na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła c.o./c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u. Ze względu na weryfikację dokumentacji, oględziny miejsc montażu, ograniczenia związane z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz zmiany w lokalizacji poszczególnych montaży roboty rozpoczęto od listopada 2020 r., a zakończono w dniu 05 lipca 2021 r.

Wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii zamontowano przy współudziale  pozyskanego dofinansowania w wysokości 1.341.329,79 zł udzielonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT) w ramach umowy o dofinasowanie projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – II etap” nr  UDA-RPSL.04.01.01-24-06A4/18-00 z dnia 20.12.2019 r.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk