do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Zasady-odprowadzania-sciekow-oraz-wod-opadowych-z-terenu-nieruchomosci/idn:1589
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

25/IX
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości realizacji takiego przyłączenia, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość (posesję) w szczelny, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (tzw. szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zbiorniki te należy opróżniać, by się nie przepełniały, a ich zawartość nie wylewała, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał. Odbiór nieczystości z szamb powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Właściciele nieruchomości są zobowiązani udokumentować (umowa) korzystanie z usług wywozu tych nieczystości poprzez posiadanie odpowiednich umów
i dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Zabronione jest odprowadzanie nieczystości ciekłych na teren swojej nieruchomości, posesje sąsiednie, pola uprawne, do przydrożnych rowów lub wód (rzek, stawów itd.). Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi szczególny rodzaj korzystania wód i wymaga posiadania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Nieprzestrzeganie prawa w ww. zakresie grozi karą grzywny.

Wody opadowe (tzw. deszczówkę) należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku do kanalizacji ogólnospławnej. Jeśli nie ma możliwości przyłączenia posesji do wymienionych sieci, deszczówkę należy rozprowadzać na własnym terenie nieutwardzonym albo do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Odprowadzanie wód opadowych do rowu jest możliwe jedynie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do kontroli nieruchomości pod kątem przestrzegania ww. obowiązków przez ich właścicieli, żądania informacji, okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie lub udaremnienie przeprowadzenia czynności kontrolnych grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289),
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice (uchwała Rady Gminy Nr XIX/232/2016),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.),
Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.).

Autor: Aleksandra Sztyc, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Redagował: Wojciech Kretek