do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Zaproszenie-na-spotkanie-warsztatowe-w-sprawie-rewitalizacji/idn:1360
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

01/VIII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Lokalny Program Rewitalizacji kopia plakatInformuję, że Gmina Zbrosławice prowadzi prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice, które to dokumenty będą wyznaczać kierunki rozwoju do 2022 roku.
Prawidłowo zaplanowane działania strategiczne i rewitalizacyjne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz stymulują większą aktywnością społeczną i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy.
Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Strategii oraz Programu rewitalizacji są konsultacje społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich wyniki, gwarantują ujęcie w tych dokumentach kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej. W związku z powyższym w toku prac związanych z przygotowaniem obydwu dokumentów zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy oraz rewitalizacji jej zdegradowanych obszarów.
Celem Strategii Gminy jest stworzenie odpowiednich warunków, które mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców związane z podniesieniem jakości życia, warunków zamieszkania, rozwoju
i wypoczynku na terenie Gminy oraz warunków rozwoju dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i inwestorów mogących stworzyć atrakcyjne miejsca pracy na terenie Gminy.
Lokalny Program Rewitalizacji będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji, wskazania działań zmierzających do ich zniwelowania, a także narzędziem do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zmierzających do rozwiązywania problemów w delimitowanych częściach Gminy, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
W nawiązaniu do powyższego zapraszam do udziału w warsztatach strategicznych, które poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjału Gminy Zbrosławice w ujęciu strategicznym i rewitalizacyjnym. Głównym celem warsztatów jest opracowanie kompleksowej diagnozy umożliwiającej przeprowadzenie analizy SWOT (mocnych - słabych stron oraz szans - zagrożeń), a także wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań strategicznych oraz rewitalizacyjnych, ponadto do wyznaczenia obszarów do rewitalizacji i zaplanowania konkretnych przedsięwzięć.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 11 sierpnia br. (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00 w Centrum Usług Publicznych - Biblioteka przy ul. Oświęcimskiej 2a w Zbrosławicach.
Zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Strategii oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji i z góry dziękuję za poświęcony czas.

Redagował: