do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Podatki-do-zmiany-2017/idn:1481
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

23/III
kategoria:
Komunikaty urzędowe

W dniu 02.01.2017 r. dla podatników Gminy Zbrosławice zostały wydane decyzje o wysokości podatku na 2017 rok. Podatek ten (w części dotyczącej gruntu) jest iloczynem stawki podatkowej ustalonej przez Radę Gminy Zbrosławice oraz powierzchni gruntu i jego klasyfikacji wynikającej z ewidencji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

W pierwszej połowie stycznia 2017 r. starostwo przekazało gminie wykaz dokonanych w 2016 roku dalszych zmian w ewidencji gruntów i budynków, tym razem dla obrębów: Wieszowa, Zawada, Karchowice, Boniowice. Projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla tych sołectw był wyłożony do wglądu mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od 16.05.2016 do 06.06.2016 i wtenczas można było zgłaszać uwagi do ujawnionych w nim danych.

Zmiany w ewidencji, będące wynikiem przeprowadzonych prac geodezyjnych, obligują Wójta Gminy Zbrosławice do zmiany w naliczeniu podatku i wydaniu podatnikom nowej decyzji. Podatnicy objęci zmianami są aktualnie informowani stosownym zawiadomieniem. Aby ułatwić cały proces, uprasza się mieszkańców, którzy otrzymują pisma w tej sprawie, do wypełniania załączonych druków.  

Otrzymana przez urząd dokumentacja oprócz gruntów obejmuje również kartoteki budynków. Ujawnione w niej dane, bardzo często odbiegają od danych zgłoszonych do opodatkowania, w związku z czym, aby uniknąć czynności kontrolnych, uprasza się osoby wzywane do przygotowania pomiarów (powierzchni użytkowych) posiadanych budynków.     

 

Redagował: Maciej Połoński