do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
22/VII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Opisana powyżej nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.162.2016 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Miedarach. Teren działki jest równy. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny usług przemysłowych produkcji nieuciążliwej oraz tereny leśne. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem nieczynnej stacji trafo i budynkiem gospodarczym. Na nieruchomości znajduje się podziemne przyłącze energetyczne wraz z licznikiem energii elektrycznej będące własnością Gminy Zbrosławice. W związku z powyższym, w umowie sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Gminy Zbrosławice. Wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do części działki (pas gruntu przez który przebiega przyłącze oraz instalacja licznika). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1-go Maja. Działka nie posiada przyłączy do infrastruktury technicznej (w tym do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Ww. urządzenia dostępne są w obrębie działki.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

(symbol planu 17 UP), tereny usług przemysłowych produkcji nieuciążliwej i tereny nieuciążliwych składów.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr ........., pow. ............ obr..........., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana". Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Wpłacone wadium podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;

pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

W terminie wyznaczonym na podst. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Miedary oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H