do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
13/VI
kategoria:
Komunikaty urzędowe
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
- Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego należy wnieść na rachunek bankowy: 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 do dnia 8 lipca 2016r. z podaniem tytułu wpłaty „wadium .........". Za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków na wyżej wymieniony rachunek bankowy. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się niezwłocznie po zakończeniu/odwołaniu przetargu bądź licytacji, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.
- Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
  Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego naczepa do przewozu koni" i zawierać:
  - Imię, nazwisko i adres lub nazwę(firmę) i siedzibę oferenta,
  - Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  - Kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określenie sposobu jego zwrotu ( przelew, na rachunek wskazany w ofercie, kasa Urzędu Gminy Zbrosławice),
  - Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z rezygnacji oględzin,
  - Kopię nadania numeru NIP, REGON lub PESEL,
  - Kopię decyzji o wpisie do KRS (dla firm).
 • Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 15 lipca 2016 roku do godziny 11 00 w Kancelarii Urzędu Gminy w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2, pokój nr 7. Okres, w którym oferta jest wiążąca – 30 dni.
 • Do rokowań dopuszczone zostaną wszystkie osoby (podmioty), które:
  - Wpłacą wadium i okażą oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty
  - Złożą ofertę w ustalonym terminie.
  - Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 • Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
  - Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
  - Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 • Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  Zawarcie umowy nastąpi w dniu roboczym w godzinach pracy organizatora przetargu.
  Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie do 10 dni, licząc od dnia ogłoszenia zwycięzcy przetargu.
 • Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości Nabywcę.

  Redagował:

  Klawisze Dostępności

  Przejdź do menu głównego:
  Alt i 0
  Przejdź do treści strony:
  Alt i 1
  Mapa Witryny:
  Alt i 2
  Wersja kontrastowa:
  Alt i 4
  Wyszukiwarka:
  prawy Alt i W

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H