do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Gospodarka Odpadami - Aktualności
16/III
kategoria:
Odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chciałbym przybliżyć Państwu powody, dla których Rada Gminy Zbrosławice musiała podjąć decyzję o podwyżkach.

Dnia 19.05.2015 r. Gmina Zbrosławice zawarła umowę na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice” z Przedsiębiorstwem ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, obowiązującą do dnia 31.05.2017 r. W związku z powyższym, celem kontynuacji zadania, w grudniu 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice”, w którym określono termin realizacji zamówienia od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, tj. ALBA Południe Polska Sp. z o.o. W porównaniu z poprzednią stawką cena oferty wzrosła o 2,16 zł brutto od osoby. W związku z powyższym do podpisania umowy na kolejny okres konieczne było podwyższenie stawek.

Przypominam, że zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym zakresie, a więc:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • funkcjonowanie Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • obsługa administracyjna systemu,
 • edukacja ekologiczna.

W związku z powyższym Rada Gminy Zbrosławice podjęła w dniu 15 marca tego roku uchwałę nr XXVII/309/2017, dotyczącą zmiany stawek opłaty, które będą kształtowały się następująco:

- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie - 11,00 zł od osoby,

- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi - 17,00 zł od osoby.

Zmiana stawek obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. czyli dotyczy jednego miesiąca w II kwartale!

Zatem te osoby, które dokonały już płatności za II kwartał i dalej, uwzględniając dotychczasowe stawki, proszone są o skorygowanie należności i pokrycie ewentualnych różnic w opłatach, w terminach płatności poszczególnych rat.

W razie wątpliwości co do wysokości opłat i należności prosimy o telefoniczny kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej – tel. 32 666 44 00.

MIESZKAŃCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU SKŁADANIA

KOREKTY DEKLARACJI PO ZMIANIE STAWKI!!!

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny, zgony, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, składając w Urzędzie Gminy Zbrosławice korektę deklaracji bądź stosowne oświadczenie.

Informujemy także, iż właściciele nieruchomości, dla których liczba dostarczonych pojemników jest niewystarczająca (60 l. na osobę) mają możliwość zakupienia kubłów we własnym zakresie. Kupując pojemnik 120 l. lub 240 l. należy pamiętać, by spełniał normę PN-EN 840. Pojemniki takie należy oznaczyć „własność prywatna”, a ich odbiór nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Każdy może oddać tyle odpadów ile faktycznie wyprodukuje, w związku z powyższym uprasza się o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z prawem i zasadami przyjętymi w naszej Gminie.

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) nakładają na gminy m.in. obowiązek osiągnięcia do 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Poziom recyklingu w Gminie Zbrosławice wspomnianych 4 frakcji w 2015 r. wyniósł tylko 22,7%, a w 2016 r. 23,5%. OSIĄGNIĘCIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU RECYKLINGU I ODZYSKU JEST UZALEŻNIONE OD DOKONYWANIA PRZEZ SAMYCH MIESZKAŃCÓW PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW! Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w danym roku będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych na gminy, co w efekcie może przełożyć się na konieczność podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej odpadów było odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Dzięki temu będziemy żyć w bardziej przyjaznym środowisku.

                                                                          /-/ Wiesław Olszewski

                                                                           Wójt Gminy Zbrosławice

Redagował: Joanna Skandy

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H