do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Gospodarka Odpadami - Aktualności
15/I
kategoria:
Odpady komunalne

Na podstawie 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Zbrosławice zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa natomiast obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Zbrosławice.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny. Karze tej podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w ww. Regulaminie. Postępowanie we wskazanych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kontrolowane przedsiębiorstwa zostaną zobligowane do bezwzględnego złożenia wyjaśnień (przedłożenie kopii aktualnych umów i rachunków) w terminie 7 dni od wezwania. Brak złożenia przedmiotowych dokumentów skutkować będzie szczegółową kontrolą działalności przez pracowników Urzędu Gminy Zbrosławice i Straży Gminnej.
Uprasza się właścicieli przedsiębiorstw, firm, jednostek o przygotowanie stosownych dokumentów, aby kontrola przeszła sprawnie.

/Wydział Gospodarki Komunalnej/

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H