do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
08/III
kategoria:
Edukacja i Kultura

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • informacje o osobie ubiegającej się o stypendium (imię i nazwisko, adres stałego zameldowania i adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego, nr pesel, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko),
 • program stypendialny (nazwa, opis programu stypendialnego oraz cel stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium i termin zakończenia prac nad programem stypendialnym),
 • informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją,
 • oświadczenia kandydata do stypendium o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury (oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia – do pobrania).

Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu 5 miesięcy.

Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

*Formularz wniosku o stypendium w dziedzinie kultury stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (do pobrania).

Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia w przypadku:

 • złożenia go po terminie,
 • braków formalnych.

Dodatkowe informacje związane z konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego tel. (32) 7835529.

Wnioski stypendialne prosimy składać w Kancelarii ogólnej (pokój nr 164) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 15 marca 2011 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

 

wzór wniosku, oświadczenie i zasady przyznawania stypendium tutaj

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H