do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/Nabor-na-stanowisko-kierownika-ref.-GNiOS/idn:145
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

06/IV
kategoria:
Komunikaty urzędowe
Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ochrona środowiska, prawo lub architektura i urbanistyka;

• co najmniej 5 letni staż pracy,

• co najmniej 2 lata doświadczenia:

a/ na stanowiskach urzędniczych w samorządzie lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, preferowane doświadczenie na stanowiskach pokrewnych do ogłoszonego w niniejszym naborze,

b/ lub w służbie cywilnej,

c/ lub w innych urzędach państwowych.

• posiadanie obywatelstwa polskiego,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

• umiejętność pracy w zespole i kierowania podległą kadrą,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

• uregulowany stosunek do służby wojskowej,

• prawo jazdy kat. B,

• dobra znajomość obsługi komputera,

• w zakresie przepisów:

a) prawo ochrony środowiska,

b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,

c) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne,

e) kodeks postępowania administracyjnego,

f) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

g) ustawa o samorządzie gminnym,

g) ustawa o pracownikach samorządowych,

h) ustawa o ochronie informacji niejawnych,

i) ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,

• kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

• znajomość topografii Gminy Zbrosławice.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynowanie i kierowanie pracą podległego referatu, a w szczególności:

• prowadzenie spraw nabycia mienia Skarbu Państwa,

• prowadzenie spraw nabycia mienia na cele publiczne z innych tytułów,

• regulacja stanów prawnych nieruchomości,

• prowadzenie spraw wykonywania prawa pierwokupu,

• gospodarka gruntami komunalnymi, tj.:

- prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zamiany gruntów,

- darowizny,

- prowadzenie spraw dzierżawy, użytkowania i użyczenia,

- prowadzenie spraw oddawania gruntów w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym,

- aktualizacja opłat użytkowania wieczystego,

- przekształcenie prawa własności,

- obciążanie nieruchomości gminnych służebnością i znoszenie obciążeń,

• przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty podziału,

• prowadzenie negocjacji w sprawie uzgodnienia ceny odszkodowania za działki wydzielone pod pas drogi gminnej,

• prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych oraz numeracji porządkowej,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych,

• prowadzenie procedury wywłaszczeniowej,

• sporządzanie umów dzierżawy za emerytury rolnicze i zgłoszenie ich do ewidencji gruntów wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

• zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

- sporządzanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowanie materiałów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian fragmentów wraz z uzgodnieniem projektów z innymi organami,

- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o zmianie sposobu użytkowania budynków, wydawanie zaświadczeń wymaganych ustawą o ochronie zabytków,

- wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienie projektów inwestycji sąsiednich gmin zlokalizowanych bezpośrednio przy Gminie,

- naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowanie i ewidencjonowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

- uzgodnienie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska z właściwymi organami,

• prowadzenie archiwum gospodarki gruntami,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów,

• prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomościami,

• prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,

• wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

• wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów,

• opiniowanie i uzgodnienia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,

• opiniowanie i uzgodnienie planu ruchu zakładów górniczych,

• opiniowanie wniosków dotyczących koncesji na wydobycie kopalin i dotyczących opłat eksploatacyjnych,

• prowadzenie spraw wynikających z przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

• prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych,

• prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chwastami i szkodnikami,

• prowadzenie spraw wynikających z przepisów o izbach rolniczych,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach,

• prowadzenie zadań wynikających z prawa łowieckiego,

• sprawy szacowania szkód po klęskach żywiołowych,

• prowadzenie zadań z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

• sprawy obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników,

• wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

• kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej,

• zaświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys, opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie należy dostarczyć osobiście do pracownika ds. kadr Urzędu Gminy Zbrosławice (pokój nr 6) , ul. Oświęcimska 2; 42 – 674 Zbrosławice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska" w terminie do dnia 20 kwietnia 2011 r. do godz. 14:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

• weryfikacja dokumentów,

• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o numerach kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu oraz o terminach rozmów z kandydatami, a w ostateczności o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.zbroslawice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

Kandydaci nie będą dodatkowo powiadamiani o powyższym na piśmie.

Redagował: