do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00

 

Wykonano nową konstrukcję jezdni ul. Sosnowej o łącznej długości 972 m. Początek zakresu zlokalizowany jest 23 m od skrzyżowania ul. Sosnowej z drogą krajową nr 78 ul. Tarnogórską, koniec  ok. 50 m za skrzyżowaniem ul. Sosnowej, Jodłowej i Cisowej. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 6 m.
Na całym zakresie wzdłuż jedni został zlokalizowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu poprawy bezpieczeństwa ciąg pieszo-rowerowy został wyniesiony na 12 cm w stosunku do jezdni i obramowany krawężnikiem betonowym 15x30 cm od strony jezdni i obrzeżem betonowym 8x30 cm od strony zieleńca.
Aby zapewnić sprawny spływ wody opadowej z jezdni i nowego chodnika wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi sprowadzającą wody opadowe do rowu zlokalizowanego na działce nr 37/2 oraz częściowo do studni chłonnych.
Wykonano remont istniejących zjazdów indywidualnych do posesji, w celu dopasowania ich do projektowanych rzędnych. Na istniejących zjazdach indywidualnych została wymieniona nawierzchnia na nawierzchnię z kostki betonowej oraz dodane obramowanie z krawężnika betonowego najazdowego i obrzeża betonowego. Zjazdy zachowały istniejącą szerokość, która była podyktowana dopasowaniem do wjazdów do bram i wejść na prywatne posesje. Dla ujednolicenia zjazdom zostały nadane skosy wjazdowe 1:1.
Na włączeniu dróg wewnętrznych do ul. Sosnowej wykonano zjazdy indywidualne o szerokości 5,5 m ze względu na zapewnienie wjazdu pojazdom asenizacyjnym oraz śmieciarkom. Zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej, obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Przyjęto wyokrąglenie łukami 3,0 m.
Wykonano w 3 lokalizacjach przewężenie jezdni poprzez budowę dwóch wysp obramowanych krawężnikiem najazdowym wyniesionym na 3 cm, wypełnionych nawierzchnią z kostką granitową. Powierzchnia wyspy jest wyprofilowana w taki sposób, że w najszerszym miejscu jest wyniesiona o ok. 30 cm względem jezdni, z wyokrągleniem R=1,0 m.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kanalizację deszczową z rur Ø 315 i 400 mm wraz z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi (1 wpust jezdniowy) sprowadzającymi wody opadowe do rowu zlokalizowanego na działce nr 37/2, oraz częściowo do studni chłonnych zlokalizowanych na początku zakresu. Istniejące rowy przydrożne występujące wzdłuż zakresu robót zostały zlikwidowane.
Wzdłuż ulicy Sosnowej w Szałszy, wykonano oświetlenie uliczne przy zastosowaniu opraw oświetleniowych LED 72W zamontowanych na słupach aluminiowych o wysokości 9m - 28 szt. Słupy posadowiono na fundamentach prefabrykowanych.
W ramach zadania wykonano również przebudowę odcinka sieci SN i zabezpieczenie sieci nN oraz teletechnicznych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH. BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W SZAŁSZY. KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 193 735,06 ZŁ. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 669 321,02 ZŁ

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H