do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Przydomowe_oczyszczalnie_sciekow_-_etap_I
Drukuj grafikę : tak / nie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - etap I

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – ETAP I (nabór osób chętnych w 2016 r.)

 

Pod koniec roku 2016 odbył się nabór osób chętnych do udziału w dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Zbrosławice ramach zadania pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice". Przedmiotowy program przyjęty został w dniu 31.08.2016 r. Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice Nr XX/238/2016.

Do przedmiotowego programu zakwalifikowało się 6 nieruchomości zlokalizowanych w: Jasionie (2 szt.), Kopienicy (1 szt.) i Miedarach (3szt.).

Głównym celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych oraz stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze względów technicznych, bądź ekonomicznych.

Gmina Zbrosławice na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Katowicach w wysokości: 70.402,00 zł netto w tym: 28.160,80 zł netto w formie dotacji i 42.241,20 zł netto w formie pożyczki.

Całość zadania obejmująca koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i robót budowalnych wyniosła: 90.447,46 zł brutto (74.002,00 zł netto).

Zgodnie z zapisami programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadanie realizowane jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach (40 % dotacja i 60 % pożyczka - koszty kwalifikowane netto) i środków Gminy Zbrosławice. Wkład własny Uczestnik Projektu (właściciel nieruchomości, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest dofinansowana) ponosi dopiero po upływnie okresu trwałości projektu wynoszącego 5 lat od daty osiągnięcia efektu ekologicznego.