do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Program_Czyste_Powietrze
Drukuj grafikę : tak / nie

Program Czyste Powietrze

 

Podstawowe informacje o Programie dostępne są na Portalu Beneficjenta (wfosigw.katowice.pl)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Programu „Czyste Powietrze”.

Gdzie można pobrać wniosek i jak go wypełnić ?

Wniosek można pobrać:

1) przez portal rządowy gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie wybrać opcję „Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”).

W kolejnych etapach należy:

2)  w Urzędzie Gminy Zbrosławice w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  zlokalizowanym przy ul. Tarnogórskiej 34 w Kamieńcu.

W przypadku skorzystania z opcji nr 2.

Przed wypełnieniem Wniosku przez pracownika Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, można wcześniej wypełnić Formularz – (link do pobrania Formularza).

Wnioskodawca składa wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, znajdującego się w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 lub w sekretariacie Urzędu w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2. Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego Formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Osoba obsługująca Punkt na podstawie Formularza wypełni następnie Wniosek. Dlatego należy się umówić pod nr telefonu 32 666 44 08 na termin podpisania wypełnionego Wniosku oraz na dostarczenie wszystkich załączników potrzebnych do Wniosku.

Uwaga: zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca roku 2021. Zatem, aby otrzymać dotację Wnioskujący musi do 31 grudnia 2021r. złożyć Wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna będzie faktura wystawiona do końca bieżącego roku.

Jakie załączniki są wymagane do Wniosku

Podstawowy poziom dofinansowania liczony jest od dochodu rocznego Wnioskodawcy, który wynosi do: 100.000 zł

Podwyższony poziom dofinansowanie: gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1564 zł/os, gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 2189 zł/os. Patrz też punkt 11.

Kto może być Wnioskodawcą?

Wnioskodawcą może być właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek oddany do użytkowania. Dotacją objęte są oddane do użytkowania: budynki mieszkalne jednorodzinne oraz lokale mieszkalne  wydzielone w budynku jednorodzinnym (maks. 2 lokale w budynku).

Na jeden budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny przysługuje jedna dotacja (złożenie jednego Wniosku) na wymianę jednego źródła ciepła. Dofinansowanie przysługuje również Wnioskodawcy, który rozpoczął i zakończył swoje przedsięwzięcie, jeżeli nie zostało ono rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku.

Jaki jest czas realizacji wymiany źródła ciepła?

Realizacja wymiany źródła ciepła możliwa jest do 30 miesięcy od dnia złożenia Wniosku, nie później jednak niż do 30.06.2029r.

Czy istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia we własnym zakresie, tzn. własnymi siłami?

Tak, jednak w tym przypadku potrzebna będzie dokumentacja zdjęciowa wraz z załączonym kosztorysem sporządzonym przez osobę, która ma uprawnienia budowlane.

WAŻNE ! Jaki jest warunek wypłaty kwot dotacji?

Warunkiem przekazania kwot dotacji jest przedłożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz dołączenie potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (wystawionych przez Beneficjenta – osoby korzystającej z Programu), w tym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, w sytuacji, kiedy Beneficjent wnioskuje o wypłatę na swój rachunek bankowy.

Jaki jest termin wypłaty dotacji?

30 dni od prawidłowo złożonego i kompletnego Wniosku o płatność (wniosek Beneficjenta o wypłatę kwot dotacji przygotowany na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej wfośigw)Kiedy nie przyznaje się dofinansowania z dotacji ?

Czy istnieje możliwość dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Tak, pod warunkiem wymiany źródła ciepła.

Czy istnieje możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste powietrze”?

Tak, z wyjątkiem Programów: Stop Smog, umowa podpisana z gminą przed 30.04.2020r. - nie udziela się dotacji z Programu „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że jeżeli ktoś przystąpił do Programu „Stop Smog” i podpisał umowę z Gminą przed dniem 30.04.2020, to w takim przypadku dotacja z Programu „Czyste Powietrze” nie przysługuje.

Jakie są zasady dofinansowania?

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania musi spełnić łącznie dwa powyższe warunki, tzn. nie przekraczać wskazanych wyżej dochodów  miesięcznych i dochód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków?

Jakie są maksymalne kwoty dotacji?

Kwoty dotacji są przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa kosztu

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

50% max 10 tyś.

75% max 15 tyś.

Pompa ciepła powietrze/woda, - o podwyższonej klasie

30% max 9 tyś. 45% max 13,5 tyś.

60% max 18 tyś.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30% max 3 tyś.

60% max 6 tyś.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności

45% max 20,25 tyś.

60% max 27 tyś.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30 % max 4,5 tyś

60% max 9 tyś.

Kotłownia gazowa

45% max 6,75 tyś.

75% max 11,25 tyś

Kocioł olejowy kondensacyjny

30 % max 4,5 tyś.

60% max 9 tyś.

Kocioł na węgiel

30% max 3 tyś.

60% max 6 tyś.

Kocioł zgazowujący drewno

30% max 6 tyś.

60% max 12 tyś.

Kocioł na pellet drzewny - o podwyższonym standardzie (od 01.07.2021 r.)

30% max 6 tyś 45% max 9 tyś.

60% max 12 tyś.

Ogrzewanie elektryczne

30% max 3 tyś.

60% max 6 tyś

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30 % max 5 tyś.

60% max 10 tyś.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko przy wymianie źródła ciepła)

50% max 5 tyś.

50% max 5 tyś.

Czy kominek jest zaliczany do kotłów?

Nie i nie spełnia wymagań ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem 1189/2015. Nie jest uznawany jako źródło ciepła.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie na kotłownię gazową oraz dokumentację projektową?

W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się wyłącznie o kotłownie gazową nie może ubiegać się odrębnie o dofinansowanie na „Dokumentację projektową", ponieważ koszt tej Dokumentacji jest uwzględniony w pozycji „Kotłownia gazowa".

Jakie są obowiązki informacyjne Beneficjenta, czyli osoby korzystającej z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”?

Poniżej jest dostępny link do kalkulatora dotacji, za pomocą którego istnieje możliwość obliczenia kwoty dofinansowania do wymiany źródła ciepła.           https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf FORMULARZ.pdf 21-07-07 15:28 84.5KB pobierz plik: FORMULARZ.pdf
doc FORMULARZ.doc 21-07-07 15:28 26KB pobierz plik: FORMULARZ.doc